توضیحات اجماعی محصول

ترکیبی از 10 ویتامین و 4 عنصر کمیاب به شکل پودر. مقاومت طبیعی را پشتیبانی می کند و اجراها را تقویت می کند

مقاومت طبیعی در برابر بیماری را پشتیبانی می کند
متابولیسم بهتری را فراهم می کند ، که باعث بهبود شرایط و عملکرد می شود
برای رشد ایده آل در دوره پرورش