توضیحات اجماعی محصول

مخلوط دان پرستیژ برای فنچ

مخلوز دان برای فنچ این محصول توسط بسیاری از پرورشدهندگان و افرادی ک عمومی استفاده میکنند مورد تایید قرار گرفته

این محصول برای سال ها به عنوان بهترین محصول در بازار معرفی شده وهم برای پرورش و هم برای شرایط عمومی بسیار مناسب است