توضیحات اجماعی محصول

فقس های مناسب برای پران و جفت کن یا همان تولید مثل که برای پرورش قناری بسیار مناسب است. این قفس ها دارای پایه ها با ابعاد مناسب هستند که از لحاظ استاندارد های پرورش قناری مناسب است.

قفس پرورش مدل شش خان پژاوند

قفس های شش خان پژاوند به سه مدل شش خان بزرگ , شش خان کوچک و شش خان متوسط میباشیند

قفس شش خان بزرگ : دو تکه با سینی پهن به ضخامت 45 میلیمتر دارای پنجره جلوی سینی و استفاده سیم 2 جلو قفس و دارای تیغه وسط برای تقسیم کردن هر طبقه قفس و استفاده پروفیل 2*2 با چرخ بلبرینگی برای هر پایه

ابعاد پایه : ارتفاع : 32.5 سانتیمتر طول: 129 سانتیمتر  عرض: 45 سانتیمتر

 

قفس شش خان متوسط : یک تکه با سینی پهن به ضخامت 45 میلیمتر دارای پنجره جلوی سینی و استفاده سیم 1.6 جلو قفس و دارای تیغه وسط برای تقسیم کردن هر طبقه قفس و استفاده پروفیل 2*2 با چرخ بلبرینگی برای هر پایه

ابعاد پایه : ارتفاع : 32.5 سانتیمتر طول: 113.5 سانتیمتر  عرض: 42 سانتیمتر

 

قفس شش خان کوچک : یک تکه با سینی باریک به ضخامت 45 میلیمتر دارای پنجره جلوی سینی و استفاده سیم 2 جلو قفس و دارای تیغه وسط برای تقسیم کردن هر طبقه قفس و استفاده پروفیل 1*2 با چرخ بلبرینگی برای هر پایه.

ابعاد پایه : ارتفاع : 34 سانتیمتر طول: 99.5 سانتیمتر  عرض: 34 سانتیمترج