توضیحات اجماعی محصول

تیل موسین Tilmosin آنتی بیوتیکی از خانواده ماکرولیدها بوده که با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم باکتری مانع از سنتز پروتئین باکـتـری شـده و در نـتیجه مـانع رشـد و باعث از بـیـن رفـتـن سـلـول باکتری مـی شـود. این دارو علیـه Mg و Ms، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال مؤثر است.

تیل موسین tilmosin عفونت را جستجو کرده و آن را از بین میبـرد. شش ساعـت پـس از مصرف دارو در آب آشامیدنی طـیور غلظت آن در بافت های هـدف یـعـنی ریـه ها و کیسه های هوایی به حد درمانی خود می رسد و عـلاوه بـراینکه در بافت های هدف تجمع می یابد، در سلول های بیگانه خوار نیز به مقدار قابل توجهی تجمع می یابد که  میتوانند ماده مؤثره را بـه بـافـت هدف حمل نـمایند. ضمناً تیل موسین زمان طولانی تری نسبت به سایر ماکرولیدها در این بافت ها باقی می ماند.

موارد مصرف تیل موسین

در درمان عفونت های تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می شود. تیل موسین  یکی از بهترین داروهای تهیه شده علیه عفونت های مایکوپلاسمایی است که به راحتی داخل آب حل شده و مشکلاتی نظیر انسداد لوله، سختی حلالیت و عدم سازگاری با املاح موجود در آب را ندارد.

این دارو را می توان با تمام داروها، کوکسیدیواستات ها و در همه شـرایـط محیطـی از قـبـیـل pH، املاح، مـیزان شـوری و… به راحتی مصرف نـمـود. این دارو بـسـیار پایـدار می باشد و در صـورتی کـه درب قوطی باز شود تا 3 ماه و در آب آشامیدنی تا 4 روز تأثیر خود را حفظ می کند یکی دیگر از مـزایای ایـن دارو ضـریب ایمنی بالای آن می باشد بـدین مـعـنا که اسـتفـاده از این دارو به مدت 5 روز با 5 برابر دوز درمانی در آب آشامیدنی طیور گوشتی هیچ عارضه ای ایجاد نمی کند.

مقداری و نحوه مصرف

بــه صورت عملی برای درمان می تـوان از یـک بـطــری 60 میلی لیتری، در 200 لـیـتـر آب آشامیدنی استفاده نمود یعنی 75 میلی گرم در لیتر. در صورت نیاز به محاسبه دقیق مصرف براساس وزن، مـی تـوان از فـرمول زیر استفاده کرد:

۲میلی گرم دارو به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز

بهتر است داروی مصرفی بـه صورت روزانه به آب آشامیدنی اضافه و مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 10  تا 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گـوشـتی12 روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.

در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

تداخل دارویی گزارش نشده است.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم با پوست خـودداری شود. هـنگام کـار بـرای رقیق کردن حتماً از دستکش استفاده شود. فقط برای مصارف دامپزشکی و به صورت خوراکی قابل اسـتـفـاده مـی بـاشـد. از دسـت یـابـی اسـب وسـایـر تک سمی ها به آب حاوی تیل مـوسین جلوگیری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

شاید این مطالب را دوست داشته باشید:

پرکنی کاسکو و طوطی سانان

اسهال پرندگان زینتی

ورم روده قناری و راه های درمان