تاریخ انقضا

06/2022

توضیحات اجماعی محصول

قرص گیاهی افزایش سرعت کبوتر سوپراپیلز

این قرص در عملکرد بهبود سرعت کبوتر تاثیر گزار است . قرص سوپرا پیلز supra pills حاوی مهره کولا و شنبلیله میباشند. شنبلیله سرشار از آهن و مس است که در عملکرد سرعت پرنده تاثیر گزار است.

برای مسابقه سرعت یک روز قبل از مسابقه یک عدد استفاده شود.

برای مسابقه مسافتی یک روز قبل از مسابقه یک عدد استفاده شود.

برای مستبقات مسافتی طولانی یک قرص روز قبل و یک قرص در روز مسابفه استفاده شود.