توضیحات اجماعی محصول

اسپری ضد انگل های خارجی خارجی

وجود انگل‌های خارجی مثل مایت، کنه و شپش برروی بدن پرنده، باعث اضطراب و استرس شدید در پرنده می‌شود. وجود انگل‌های خارجی در بین پرهای پرنده باعث ایجاد خارش در آنها می‌شود و پس از مدتی پرنده‌ها دچار ضعف و بی‌حالی می‌شوند. یکی از دلایل  پرکنی طوطی ها همین انگل‌ها هستند که باید سریع درمان شوند.

این اسپری را با فاصله حدود 50 سانتی متر بر روی بالاهای پرنده اسپری کنید. این عمل را هر 5 روز یکبار تکرار کنید.