توضیحات اجماعی محصول

مخلوط دانه کشت شده بدون کلزا برای فنچ

مخلوط پرستیژ دانه کشت شده بدون کلزا برای فنچ و سهره

این مخلوط دارای دانه ها ی کشت شده میباشد بدون دانه کلزا

دارای دان های با کیفیت و درشت مناسب برا فنچ و سهره