توضیحات اجماعی محصول

سرلاک ماده ای فرنی و شیر که در زمان جوجگی به پرندگان داده میشود. استفاده از سرلاک در جوجه پرندگان باعث میشود تا رشد بهتری داشته باشید. این محصول با استفاده از سرنگ سرلاک برای جوجه ها سرور میشود که این سرنگ توسط یک سوزن با سر سرنگ مورد استفاده قرار میگیرد سر سرنگ فلز نازکی است که تضمین میکند غذای شما ببیرون نریزد و خوردن ان برای جوجه پرندگان راحت باشد.

تهیه سرلاک فرنی

سرلاک فرنی یا شیری سیتاکوس را در آب گرم مخلوط کنید با غلظت ۲۰ تا ۲۵ درصد. میتواند در دو روز اول زندگی جوجه فرنی را کمی رقیق تر کنید. در نشر داشته باشید سرلاک یا فرنی باقی مانده را دور ریخته و برای دفعه بعدی استفاده نکنید. مقدار تهیه شده برای روز های بعد نسب به خواسته پرنده و درخواست ان بوده.

فرنی با استفاده از سرنگ مخصوص سرلاک در دهان جوجه ها بریزید.

نگهداری

محصول را در فاضی سرد و خشک نگهدارید . توصیعه میشود که این محصول را در سخچال قرار ندهید