توضیحات اجماعی محصول

ارزن قرمز برای پرندگان

ارزن قرمز پرستیژ محولی از ورسله لاگا که برای پرندگان زینتی کوچک مثل قناری و سهره تولید شده.

ارزن قرمز از خستگی جلوگیری کرده و شادابی را به پرنده میبخشد

میتوانید همیشه یک شاخه از این محصول را در قفس قرار دهید.