توضیحات اجماعی محصول

قرص های پوشش داده شده با پروتئین k  که برای کبوتر ها قابل حضم است . این پروتئین از پلاسمای خون با کیفیت بالا استخراج میشود.