توضیحات اجماعی محصول

بیماري های تنف سی پرورش طیور، تهدیدي بالقوه براي اقت صاد صنایع طیور بوده و باعث تلفات شدید شده اند .جوجه ها با سنین بالا در معرض

تنش هاي مختلف مانند روش هاي تولید ف شرده، تراکم بالا و همچنین سایر عوامل تغذیه اي و دارویی می با شند. این ا سترس ها تأثیر منفی بر و ضعیت ایمنیپرندگاندارند.سلنیومبهعنوانیکعنصرمعدنیکمیاببهعنوانیکجزءجداییناپذیرازگلوتاتیونپراکسیدازعملمیکند.ویتامین Eیکآنتی اک سیدان طبیعی اولیه ا ست که به ترتیب در حفظ غ شاي سلولی و اولین خط دفاع در برابر آ سیب هاي اک سیداتیو عمل می کند. ترکیب سلنیوم و ویتامین E نقشمهمی درتوسعه ونگهداری سیستم های دفاعی ایفامیکند. جوجه های گوشتی نژاد Vencobb صدو بیستو هشت روزه به طورتصادفی به هشـت گروه با دو تکرار و در هر گروه هشـت جوجه ، تقسـیم شـدند .پرندگان در قفس ها تحت شـیوه هاي مدیریتی معمول از روز Day Old)؟( تا هفت هفتگی رشد کردند .رژیم غذایی تجربی طبق استانداردهاي BIS برایشان فرموله شد.

یک مطالعه در جوجه های گو شتی از روز 0 تا 7 هفته به منظور برر سی اثر سطوح مختلف سلنیوم و مکمل هاي ویتامین E در رژیم غذایی مبتنی بر ذرت-سویا بر روي وضعیت ایمنی انجام شد. تغذیه سلنیوم و ویتامین E در سطوح بالاتر از دوز توصیه شده، تیتر آنتی بادي را در

برابر آنتی ژن گلبول قرمز گوسفند )SRBC( افزایش داد. تیتر هماگلوتیناسیون در روز 7 پس از تزریق اولیه SRBC افزایش معنی داري را نشان داد.)0.01<P( تیتر همآگلوتیناســیون در روزهاي 7 و 14 پس از دوز یادآور نیز در تمام گروه هاي درمانی به طور معنی داري افزایش یافت. .(P<0.05)

بحث و نتیجه گیری:

• استفاده از دوز بالای ویتامین E وSe موجب افزایش تیتر آنتی بادي علیه SRBC می شود. • افزایش تیتر آنتی بادي در جوجه گوشتی وابسته به افزایش سلول هاي +CD4 و CD8T ، با افزودن مکمل ویتامین E است. • ویتامین E موجب متعادل کردن تولید پروستاگلاندین با فعالیت آننتاگونیستی علیه پراکسیداسیون آراشیدونیک اسید و محدود کردن آن جهت ورود

به چرخه تولید پروستاگلاندین می شود که به واسطه فعالیت آنتی اکسیدانی ویتامین E در بافت لنفاوي صورت می گیرد.
• مصرف مکمل Se انتقال سیگنال هاي داخل سلولی را جهت تکثیر بیشتر لنفوسیت ها تحت تاثیر قرار می دهد.