توضیحات اجماعی محصول

آوی فارم Avipharm

مکمل تقویتی در ماسبقه آوی فارم محصولی از رانفرید است که سوخت و ساز بدن را بالا میبرد و در رشد و بهبود کبوتر های جوان بسیار تاثیر گزار است.

پرورش دهنگان از آوی فارم برای مسابقه پیش بینی نشده در تقویت پرنده استفاده میکنند