توضیحات اجماعی محصول

تركيبات : طيف گسترده اى از ويتامين ها + آنتى بيوتيك ها مى باشد .

توضيحات :جهت پيشگيرى و درمان عفونت هاى باكتريايى كه ناشى مى شوند از باكترى هاى مثبت و منفى گرم ، CRD ، عفونت هاى گوارشى و غيره مورد استفاده قرار مى گيرد .

( مشابه داروى TNT ولى قوى تر از آن )

دوز مصرفى :

جهت پيشگيرى :٠/٥ گرم پودر در ١ ليتر آب آشاميدنى براى ٥ الى ٧ روز متوالى مصرف گردد .

جهت درمان : ١ گرم پودر در ١ ليتر آب آشاميدنى براى ٥ الى ٧ روز متوالى مصرف گردد .