توضیحات اجماعی محصول

این محصول از چوب طبیعی ساخته شده و فاقد مواد شیمایی میباشد یه همین دلیل برای پرندگان زینتی شما مضر نبوده و پرنده از وجود ای اسباب بازی در قفس لذا میبرد.

استفاده از ابزار بازی چوبی برای طوطی سانان خوشایند بوده و باعث میشود پرنده از روحیه بالا برخوردار باشد