توضیحات اجماعی محصول

زنگوله بازی قفس

این زنگوله داخل قفی وصل شده و پرنده ی شما طوطی یا کاسکو شما را بسیاری سر گرم میکند. این محصول میتواند در ماه های اول برای پرنده بسیار لذت بخش است