توضیحات اجماعی محصول

آبخوری ساده

آبخوری قفس پرندگان زینتی کوچیک ساده و نوع معمولی

دارای حجم ۸۰ میل اب